Algemene voorwaarden

Vooraf

Matthijs-Peiffer Advocaten houden hun kantoor aan het Hessenplein 21 te 2000 Antwerpen. (KBO 0822 438 848)

De advocaten die verbonden zijn aan het kantoor zijn lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Antwerpen. Deze balie is lid van de Orde van Vlaamse Balies.

1. Aard van de opdracht

De cliënt doet beroep op het kantoor voor juridisch advies en/of bijstand, al of niet in het raam van een administratieve of gerechtelijke procedure, arbitrage of enige andere procedure waarin het advies of de bijstand van een advocaat dienstig of vereist is. De dienstverlening door het kantoor valt binnen het mandaat dat door de cliënt aan het kantoor wordt gegeven.

Eventuele andere activiteiten, zoals bijv. het vervullen van zuiver administratieve handelingen, die het kantoor in opdracht van de cliënt verricht en die niet rechtstreeks of onrechtstreeks zouden verbonden zijn aan de uitvoering van het mandaat als advocaat, worden beheerst door de wettelijke bepalingen inzake aanneming van werk en diensten.

Behoudens anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen de cliënt en het kantoor zijn de hierna vermelde voorwaarden exclusief van toepassing op alle diensten die door het kantoor worden verleend, en gelden zij ten aanzien van alle cliënten en derden.

2. Informatie

2.1.
Tijdens het eerste consult wordt de haalbaarheid van de zaak met de cliënt besproken. Na afloop wordt de cliënt verondersteld hierover voldoende ingelicht te zijn.

2.2.
Het kantoor informeert de cliënt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

2.3.
De cliënt geeft gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan het kantoor. De cliënt verbindt er zich toe alle nodige inlichtingen tijdig en juist aan het kantoor te bezorgen. De verantwoordelijkheid voor de volledigheid, de juistheid en de tijdige mededeling van deze inlichtingen berust bij de cliënt. De vertegenwoordiging van de cliënt door het kantoor en het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden gebeurt overeenkomstig de inlichtingen die de cliënt aan het kantoor verstrekt.

Wanneer de cliënt meent dat een door het kantoor opgestelde brief, e-mail, conclusie, hetzij enig ander document, in origineel of in ontwerp, niet overeenstemt met zijn opdracht en/of de gegevens die hij aan het kantoor heeft meegedeeld, dient hij dit onmiddellijk mee te delen. Bij afwezigheid van enige reactie wordt het akkoord van de cliënt met de inhoud van het document op onweerlegbare wijze vermoed. Dit vermoeden geldt zowel ten overstaan van het kantoor als ten aanzien van derden.

3. Beroep op derden

3.1.
Buiten de gebruikelijke taken die in het kantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat het kantoor, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

3.2.
Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan het kantoor. Er komt evenwel tussen de cliënt en de gerechtsdeurwaarder of vertaler een afzonderlijke overeenkomst tot stand, waaraan de advocaat vreemd is.

3.3.
Het kantoor doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants. Zij worden gekozen in overleg met de cliënt.

3.4.
Het kantoor is niet aansprakelijk voor de handelingen van deze derden, ongeacht of de geraadpleegde derde werd aangezocht door het kantoor of door de cliënt en ongeacht of deze derde zijn kosten en erelonen aan het kantoor dan wel aan de cliënt aanrekent.

4. Kosten en ereloon

4.1.
De staat van kosten en ereloon van het kantoor zal gebruikelijk drie elementen bevatten: de kantoorkosten, de gerechtskosten en de uitgaven, en het ereloon.

De kosten van het kantoor worden als volgt berekend:

  • Secretariaatskosten: voor getypte bladzijden (procedurestukken – briefwisseling per post) wordt een forfaitair bedrag van 13,00 EUR per bladzijde aangerekend; voor fotokopies en uitprints € 0,40 per bladzijde. Voor de aanleg van ene dossier wordt een tarief van 75 EUR in rekening gebracht.
  • Verplaatsingskosten: deze kosten worden gerekend aan 0,50 EUR per gereden kilometer.
  • Ev. andere kosten: indien de advocaat andere en onvoorziene kosten dient te maken zal hij de cliënt hierover schriftelijk informeren en om zijn toestemming verzoeken.

De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die het kantoor heeft moeten voorschieten aan derden, zoals bijv. de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden afzonderlijk vermeld in de staat van ereloon en kosten.

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaten geleverde diensten. Het ereloon wordt in principe gerekend volgens het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief. Het ereloon van de advocaten binnen ons kantoor wordt berekend aan een uurtarief.

In elke zaak zullen wij met u het toepasselijke uurtarief voor effectieve prestaties bespreken, rekening houdende met het basistarief vastgesteld per advocaat tussen € 100 en € 175 , (exclusief B.T.W.) voor consumenten en tussen de € 110 en €200 in andere gevallen.

Wanneer de tussenkomst van hoogdringend is, kan het ereloon worden gecorrigeerd naar een urgentietarief.

In sommige gevallen kan ook een forfaitair ereloon afgesproken worden.

Een modelovereenkomst is ter beschikking om de gemaakte afspraken bevestigd te zien.

In de meerderheid van de gerechtelijke procedures, zal aan de in het gelijk gestelde partij een rechtsplegingvergoeding voorzien worden. Dit is een forfaitaire tussenkomst in de advocatenkosten die door de tegenpartij betaald wordt. Het ereloon kan nooit lager zijn dan het geheel aan rechtsplegingvergoeding, interesten en schadebeding.

Wij zullen u bij elk dossier vragen of u een rechtsbijstandsverzekering geniet, of nazicht doen van uw polissen.

Op het ereloon en de kantoorkosten is BTW (21%) verschuldigd.

4.2.
Het kantoor kan voor de aanvang van de opdracht en/of tijdens de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten (provisies) vragen. Een voorschot of provisie is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan het kantoor, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon.

In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

Voor de aanrekening van de voorschotten en de eindstaat wordt een factuur opgemaakt.

De cliënt betaalt de facturen van het kantoor binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen op het rekeningnummer BE09 3630 6042 3057, met vermelding van de referte van het dossier. Het kantoor kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere of langere betalingstermijn bepalen.

4.3.
Indien de cliënt niet akkoord gaat met de factuur zal hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

In geval van laattijdige betaling van de door het kantoor uitgeschreven factuur is het kantoor vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd een rente aan te rekenen van 10% op jaarbasis. Een laattijdig betaalde factuur wordt bovendien verhoogd met de administratieve kosten en kosten van minnelijke invordering die het kantoor maakt om de achterstallige factuur te innen en met elke andere schade die het kantoor lijdt door de wanprestatie, met een minimum van 10% van het factuurbedrag incl. BTW of € 100, al naargelang het hoogste bedrag.

In geval van niet betaling van de facturen, erelonen en/of kosten heeft het kantoor het recht, na schriftelijke verwittiging, alle verdere werkzaamheden voor de cliënt op te schorten tot op de 14de dag volgend op de betaling ervan. In voorkomend geval kan het kantoor van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst verbreken lastens de cliënt. Het kantoor zal de cliënt schriftelijk de datum mededelen met ingang waarvan deze overeenkomst als ontbonden wordt beschouwd. Alle gevolgen verbonden aan de opschorting van de werkzaamheden of ontbinding van de overeenkomst op grond van deze bepaling, zijn ten laste van de cliënt en vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

5. Derdengelden

5.1.
Het kantoor stort alle bedragen die het voor de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien het kantoor een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt het de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt het hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

Het kantoor mag op de bedragen die het ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Het brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van het kantoor te betwisten en betaling van de ingehouden bedragen te vorderen.

Het kantoor stort alle bedragen die het van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden, tenzij anders overeengekomen.

6. Aansprakelijkheid

6.1.
Het kantoor wordt geacht een inspanningsverbintenis te hebben aangegaan. Het kantoor is bijgevolg aansprakelijk indien wordt aangetoond dat het zijn verbintenissen niet is nagekomen ingevolge een foutieve handelwijze. In dat geval kan de cliënt de door hem opgelopen en bewezen schade op het kantoor verhalen. De schadevergoeding blijft beperkt tot hetgeen onmiddellijk en rechtstreeks het gevolg is van de foutieve handelwijze van het kantoor in het dossier van de cliënt. De cliënt kan geen aanspraak maken op vergoeding van andere schade die zou volgen uit de foutieve handelwijze van het kantoor, zoals financiële verliezen (intresten of beleggingen of verhoopte winsten), gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, enz. Indien mogelijk zal het kantoor de fout op eigen kosten herstellen. De cliënt zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.

6.2.
De aansprakelijkheid van het kantoor is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de Orde van Vlaamse balies.

Het kantoor geniet een verzekeringsdekking inzake beroepsaansprakelijkheid bij AMLIN EUROPE NV (Polisnummer LXX034899).

De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van het kantoor wordt beperkt tot het bedrag uitgekeerd conform de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de Orde van Vlaamse Balies.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade niet dekt, zonder dat het kantoor hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout beperkt tot een bedrag van € 10.000, hoofdsom, kosten en intresten inbegrepen.

Het kantoor informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

6.3.
Indien de cliënt van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de zes maanden nà het zich voordoen van de vermeende fout van het kantoor bij aangetekend schrijven aan deze laatste te melden. Dit op straffe van verval van dit recht.

Het kantoor is bevrijd van zijn verbintenissen in geval van overmacht. Als gevallen van overmacht worden steeds beschouwd: oorlog, oproer, rellen, ontploffingen, stakingen of sociale conflicten, gebreken in de apparatuur van de andere partij, defecten in de telecommunicatie- en IT-apparatuur van derden of de onmiddellijke beëindiging door een leverancier van de samenwerking tussen het kantoor en deze leverancier, zonder dat deze opsomming limitatief is.

6.4.
Het kantoor neemt de verbintenis op zich om informatica-, communicatie- en beveiligingssystemen te gebruiken conform de algemeen aanvaarde technologische ontwikkelingen. Het kantoor stelt alles in het werk om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Het kantoor behoudt zich echter het recht voor om indien noodzakelijk zonder vergoeding de toegang of bereikbaarheid van haar diensten te onderbreken gedurende een redelijke termijn voor onderhoud, herstel of installatie.

Het kantoor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit een gebrekkige werking van de uitrusting van de cliënt of van de telecommunicatie van derden, of voor een onderbreking van de diensten van het kantoor om redenen buiten de wil van het kantoor om.

7. Beëindiging van de overeenkomst

7.1.
De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door het kantoor daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Het kantoor maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdend met de geleverde prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. Het kantoor kan geen schadevergoeding vragen.

7.2.
Het kantoor kan op elk ogenblik een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop het zijn prestaties staakt, dient het kantoor rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

7.3.
Op eerste verzoek zal het kantoor de stukken van het dossier ter beschikking houden van de cliënt of van diens nieuwe raadsman.

8. Intellectuele rechten

Alle rechten m.b.t. de intellectuele prestaties die het kantoor bij de uitvoering van de hem toevertrouwde opdracht ontwikkelt of gebruikt (zoals onder andere adviezen, conclusies, verzoekschriften, contracten, ontwerpen), komen toe aan het kantoor. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van het kantoor, is het de cliënt verboden de intellectuele verwezenlijkingen of de vastleggingen daarvan op eender welke wijze te gebruiken, te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren.

9. Overeenkomst met een rechtspersoon

In geval deze overeenkomst wordt gesloten met een rechtspersoon, verbindt de zaakvoerder, bestuurder of lasthebber zich hoofdelijk en ondeelbaar met de rechtspersoon voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. De zaakvoerder, bestuurder of lasthebber verklaart akkoord te gaan met deze overeenkomst.

10. Gegevensverwerking

10.1.
In verband met en voor de uitvoering van de diensten krachtens de overeenkomst draagt de cliënt persoonsgegevens over aan het kantoor. Hij machtigt het kantoor om kennis te nemen van zulke persoonsgegevens in zoverre ze aan het kantoor worden aangeleverd door derden tijdens de uitvoering van de overeenkomst, alsook deze persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst. De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden met als doel de diensten onder de overeenkomst te kunnen leveren, met inbegrip van volgende doelen:

a) Opmaak van documenten (brieven, conclusies, dagvaardingen, verzoekschriften, formulieren, etc.) bestemd voor of gericht aan de cliënt, of in diens opdracht opgemaakt en bestemd voor derden (advocaten, tegenpartijen, rechtbanken, overheid, enz.)
b) Uitwisseling en terbeschikkingstelling van gegevens aan derden (advocaten, tegenpartijen, rechtbanken, overheid, enz.) ter uitvoering van de diensten krachtens de overeenkomst
c) Dossierbeheer en administratie
d) Facturatie en boekhoudkundige verwerking
e) Voldoen aan sociale en fiscale wet- en regelgeving
f) Verzekeren van de goede werking van de ICT-infrastructuur van het kantoor
g) Beheer van persoonlijke ontwikkeling en evaluatie van kantoormedewerkers
h) Plannen, verdelen en indelen van werk
i) Benchmarking activiteiten
j) Het verlenen van toegang tot informatie of informatiesystemen
k) Voortdurende verbetering van de diensten
l) Het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en van de vereisten betreffende informatiebeveiliging
m) Claim management met en tussen de cliënt, het kantoor, andere betrokkene(n) en/of derde partijen, zowel tijdens de uitvoering van de overeenkomst als na de beëindiging ervan, en voor welke reden dan ook.
n) Elke andere categorie van doelen voor de verwerking van persoonsgegevens zoals overeengekomen tussen de partijen in de betreffende overeenkomst of elk ander document ter beschikking gesteld aan het kantoor tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

Voor alle duidelijkheid zullen ook na de beëindiging van de dienstverlening persoonsgegevens verwerkt worden voor de doelstellingen bepaald in (c), (d), (e) en (m).

10.2.
Elke verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de EU-Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 94/46/EG (“GDPR”), en van de andere wetten die voortvloeien uit deze Verordening, en/of alle andere wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens of privacy.

Het kantoor is echter niet verantwoordelijk voor de naleving van enigerlei op de cliënt of de activiteit van de cliënt van toepassing zijnde wet- en regelgevingen die niet algemeen van toepassing zijn op het kantoor, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Voor de uitvoering van haar diensten is het kantoor een verwerker die optreedt namens de verantwoordelijke, te weten de cliënt. Als verwerker zal het kantoor uitsluitend handelen op instructie van de cliënt. Onderhavige voorwaarden vormen de volledige instructie van de cliënt aan het kantoor in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Alle aanvullende of alternatieve instructies moeten schriftelijk door de partijen worden overeengekomen. Als een instructie voor het verwerken van persoonsgegevens worden beschouwd door het kantoor: iedere verwerking in overeenstemming met de overeenkomst en iedere verwerking geïnitieerd door de cliënt of diens aangestelden of lasthebbers.

10.3.
De verwerking van persoonsgegevens betreft persoonsgegevens van de cliënt zelf, van personen die door de cliënt zijn aangeduid als familie of verwanten, als contactpersonen, werknemers, contractanten, agenten of andere medewerkers van de cliënt, als tegenpartijen, evenals persoonsgegevens van alle derden die bij de uitvoering van de dienstverlening betrokken zijn in de hoedanigheid van rechter, gerechtsdeurwaarder, advocaat, getuige, (gerechts)deskundige, accountant e.a.

Het betreft ondermeer volgende persoonsgegevens:

a) Personalia, zoals naam, geboortedatum, foto, enz.
b) Contactgegevens zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer(s) etc.
c) Burgerlijke staat
d) Financiële – en betalingsgegevens, zoals rekeningnummer, inkomsten, schulden, betalingen, etc.
e) Gegevens in verband met beroep of activiteit
f) Fiscale en sociale gegevens, zoals bijv. fiscale aangiftes en -aanslagen, boekhoudkundige gegevens, etc.
g) Gegevens in verband met overeenkomsten, zoals aannemingsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, e.a.
h) Rijksregisternummer, nummer sociale zekerheid (INSZ)
i) Kwalificaties, informatie over persoonlijke ontwikkeling en evaluaties, met inbegrip van CV en referenties, gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages etc.
j) Gegevens ter verificatie van toegang zoals gebruikersnaam, PC naam en IP adres
k) Acties gesteld door de cliënt in de loop van de dienstverlening
l) Elke andere categorie van persoonsgegevens zoals overeengekomen tussen de partijen in de betreffende overeenkomst of elk ander document dat aan het kantoor ter beschikking wordt gesteld tijdens de uitvoering van de opdracht.

De verwerking door het kantoor kan tevens zogn. ‘vertrouwelijke gegevens’ betreffen. Het betreft niet-publieke en gevoelige informatie, gegevens of materialen die behoren tot, betrekking hebben op of in het bezit of onder controle zijn van de cliënt of van een derde waardoor de cliënt de informatie vertrouwelijk moet houden, en die in enigerlei formaat door of namens een partij wordt openbaar gemaakt of beschikbaar gesteld, ongeacht of dergelijke informatie specifiek als vertrouwelijk werd bestempeld. Als vertrouwelijke informatie worden bijv. beschouwd:

a) medische gegevens
b) gerechtelijke gegevens, zoals veroordelingen, strafregister, etc.

Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie, gegevens of materialen die: a) reeds tot het openbare domein behoort, zonder dat dit te wijten is aan een wettelijke inbreuk; b) rechtmatig van een derde partij werd verkregen zonder dat door deze partij enige verplichting tot geheimhouding werd geschonden; c) zelfstandig werd ontwikkeld door werknemers of agenten van de ene partij zonder gebruik van of verwijzing naar de vertrouwelijke informatie van de andere partij; of d) op het ogenblik van de bekendmaking reeds bekend bleek te zijn bij de ontvangende partij.

De cliënt duidt één of meer contactpersonen aan. Het opvragen en/of verstrekken van vertrouwelijke gegevens kan enkel via deze persoon gebeuren, behoudens andersluidende instructies vanwege de cliënt.

10.4.
Behoudens schriftelijk verzet van de cliënt, kunnen de gegevens worden aangewend als basismateriaal voor andere uitbatingen o.m. voor studie en onderzoeksdoeleinden, waarvan de resultaten eventueel beschikbaar zullen gesteld worden. Het kantoor garandeert dat de gegevens in dat geval absoluut onidentificeerbaar verwerkt worden. Ook in het geval van een rechtmatig bevel van de overheid kunnen de gegevens worden aangewend voor doelstellingen die niet in deze overeenkomst zijn opgenomen.

Het kantoor mag verzoeken van betrokkenen, kennisgevingen van datalekken, auditonderzoeks- en andere verzoeken richten aan de cliënt. De cliënt zal deze vervolgens intern distribueren aan de relevante verantwoordelijke en het kantoor behoudt zich het recht voor om dergelijke verzoeken en kennisgevingen rechtstreeks aan de relevante verantwoordelijke te richten.

Voor zover mogelijk zal het kantoor zijn medewerking verlenen aan de cliënt en de cliënt bijstaan opdat de cliënt gevolg kan geven aan zijn verplichting om verzoeken te beantwoorden van een betrokkene die zijn rechten uitoefent.

10.5.
Het kantoor zal geen persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht of vereist door de wet.

Indien de cliënt het kantoor de instructie geeft om persoonsgegevens over te dragen aan een derde, dan is en blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om met die derde schriftelijke overeenkomsten af te sluiten ter bescherming van deze persoonsgegevens en zal de cliënt het kantoor schadeloos stellen voor, verdedigen en vrijwaren tegen alle verliezen die ontstaan uit een dergelijke overdracht van het kantoor aan de derde, tenzij en voor zover deze verliezen toe te schrijven zijn aan bewezen tekortkomingen van het kantoor zelf.

Het kantoor verklaart en garandeert dat zijn personeel, aangestelden of lasthebbers die handelen in naam en voor opdracht van het kantoor en die bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken, zich er toe verbonden hebben om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst. Te dien einde zal het kantoor voormelde personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens informeren over de toepasselijke vereisten en ervoor zorgen dat zij dergelijke vereisten naleven middels contractuele, wettelijke of deontologische verplichtingen van vertrouwelijkheid.

10.6.
Bij de beëindiging van de overeenkomst zal het kantoor alle persoonsgegevens op zijn systemen (behoudens enige back-up archieven) verwijderen of anonimiseren na het verstrijken van alle relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens. Indien het kantoor verplicht is om gegevens te bewaren die gebruikt worden om de juiste gegevensverwerking te controleren in overeenstemming met de opdracht of gegevens die moeten voldoen aan de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens, is het kantoor bevoegd om deze gegevens te bewaren in overeenstemming met de respectieve bewaartermijnen na de beëindiging of het verstrijken van de overeenkomst en zal het kantoor deze gegevens op een veilige manier bijhouden na afloop van de vereisten inzake het bijhouden van gegevens.

10.7.
De cliënt erkent en stemt er expliciet mee in dat het kantoor persoonsgegevens mag doorgeven aan derden en/of subverwerkers voor de verlening van de diensten, zoals gerechtsdeurwaarders, advocaten, etc. Elke dergelijke subverwerker aan wie het kantoor persoonsgegevens doorgeeft zal alleen persoonsgegevens mogen verkrijgen om de diensten te verstrekken die het kantoor aan hem heeft toevertrouwd en zal dergelijke persoonsgegevens voor geen andere doeleinden mogen gebruiken. Het kantoor blijft verantwoordelijk voor de naleving door dergelijke subverwerker van de verplichtingen van het kantoor krachtens de overeenkomst, waaronder ook deze overeenkomst.

Het kantoor zal de cliënt vooraf informeren over de subverwerkers die persoonsgegevens zullen verwerken in verband met de uitvoering van de diensten. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst, geeft de cliënt toestemming voor het gebruik van zijn gegevens door de door het kantoor aangeduide subverwerkers.

10.8.
Het kantoor heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen. Tijdens de duur van de opdracht zal het kantoor op verzoek van de cliënt binnen een redelijke termijn een actuele beschrijving van de geïmplementeerde technische en organisatorische beschermingsmaatregelen aan de cliënt bezorgen.

Het kantoor zal tevens een verantwoordelijke aanstellen in verband met privacy en gegevensbescherming. Deze verantwoordelijke kan worden bereikt op het adres: Matthijs-Peiffer Advocaten, t.a.v. Verantwoordelijke van de gegevensverwerking, Hessenplein 21, 2000 Antwerpen, België.

Van zodra het kennis heeft gekregen van een data-lek, zal het kantoor onverwijld de bij wet voorgeschreven maatregelen treffen. Kantoor en cliënt verlenen hun volledige medewerking aan het onderzoek naar de data-lek en verlenen elkaar bijstand bij het (doen) nakomen van de toepasselijke vereisten en procedures voor de melding van een datalek.

10.9.
De cliënt is verantwoordelijk voor de wettigheid van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst. De cliënt verklaart en waarborgt dat, wanneer hij aan het kantoor persoonsgegevens bezorgt voor verwerking: hij 1° de relevante betrokkenen afdoende geïnformeerd heeft over hun rechten en plichten, en in het bijzonder over de mogelijkheid dat het kantoor (of een derde zoals bedoeld in artikel 10.7.) persoonsgegevens zal verwerken ten behoeve van de cliënt en in overeenstemming met de instructies van de cliënt en dat hij 2° bij het verzamelen en verschaffen van dergelijke persoonsgegevens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft nageleefd. De cliënt zal alle redelijke maatregelen treffen om de persoonsgegevens up to date te houden teneinde te verzekeren dat de gegevens niet onvolledig of foutief zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze verzameld worden. Met betrekking tot componenten die de cliënt voorziet of controleert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot werkstations van waaruit men verbinding maakt met de diensten van het kantoor, gebruikte mechanismen voor gegevensoverdracht en aan de aangestelden of lasthebbers van de cliënt verstrekte bevoegdheden, zal de cliënt de vereiste technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbescherming implementeren en handhaven.

10.10.
Het is de cliënt zowel als derden verboden om, zonder daartoe de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen het kantoor te hebben bekomen, geluids-of beeldopnames te maken, met welk instrument of technologisch middel ook. Dit verbod geldt zowel binnen de burelen van het kantoor als tijdens iedere vorm van communicatie binnen of buiten het kantoor, door middel van telefonie of internet, of anderszins.

11. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing.

Alle geschillen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst zullen door partijen in minnelijk overleg worden beslecht.

In geval van betwisting voor de rechtbank zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van het geschil.