Tarieven

Onze ereloonnota valt uiteen in drie delen, namelijk ereloon, kantoorkosten en gerechtskosten.

Ereloon

Het ereloon wordt in principe begroot volgens uurtarief. Bij de begroting wordt o.m. rekening gehouden met de hoogdringendheid, de complexiteit van het dossier en het behaalde resultaat. In sommige dossiers geven wij de voorkeur aan een waardetarief, dat wordt uitgedrukt in een percentage van de inzet van het dossier. De keuze voor uurtarief of waardetarief, alsook de hoogte daarvan, worden bij aanvang duidelijk gecommuniceerd.

Kantoorkosten

De kantoorkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Hieronder vallen secretariaatskosten en verplaatsingskosten. Secretariaatskosten worden berekend aan de hand van het aantal getypte bladzijden, met name € 10,00 € per bladzijde. Per gereden kilometer wordt € 0,40 aangerekend.

Gerechtskosten

Op onze ereloonnota vindt u ten slotte ook de gerechtskosten vermeld. Dit zijn de kosten die worden aangerekend door de rechtbank, de gerechtsdeurwaarder, de gerechtsdeskundige, e.a. Zij worden door ons geïnd en vervolgens integraal doorgestort aan de betrokken persoon of instantie.

In de loop van de behandeling van uw dossier rekenen wij provisies aan, al naargelang prestaties worden geleverd. Bij afsluiting van het dossier wordt een eindfactuur opgemaakt. De reeds betaalde provisies worden hierop in mindering gebracht.

Op eenvoudig verzoek bezorgen wij u een tussentijds overzicht van prestaties en kosten.

Volg Matthijs Peiffer