Sociale zekerheid

Wij komen op voor uw rechten inzake pensioen, werkloosheid, invaliditeit, arbeidsongeval, etc.

Voor de medewerker

Doorgaans bent u als werknemer verzekerd tegen sociale risico’s als ziekte, (arbeids)ongeval, werkloosheid, ouderdom etc. In de praktijk blijkt het niet altijd vanzelfsprekend om de uitkeringen of vergoedingen te bekomen waarop u recht heeft.

Bij ontvangst van een negatieve beslissing of een administratieve sanctie vanwege de verzekeringsinstelling (RVA, RIZIV, FOD Sociale Zekerheid,…) adviseren wij u op adequate wijze over de beroepsmogelijkheden en de slaagkansen hierbij.

Desgewenst stellen wij beroep in bij de bevoegde instantie en verdedigen wij uw rechten tijdens de beroepsprocedure.

U kan bij ons alvast terecht in geval van:

  • Een uitnodiging vanwege de RVA voor verhoor
  • Een beslissing van de RVA tot weigering en/of terugvordering van werkloosheidsuitkeringen
  • Een beslissing van de raadgevend geneesheer van de mutualiteit waarbij u niet langer als arbeidsongeschikt wordt beschouwd, of elk ander probleem in verband met de wettelijke of private ziekteverzekering
  • Weigering van de arbeidsongevallenverzekeraar om een ongeval ten laste te nemen of verder uitkeringen toe te kennen
  • Weigering van het Fonds voor Beroepsziekten om een aandoening te erkennen als beroepsziekte
  • Verergering van de gevolgen van een arbeidsongeval of beroepsziekte, of elk ander probleem in verband met een arbeidsongeval of beroepsziekte
  • Niet-verzekering van uw werkgever tegen arbeidsongevallen
  • Vragen of problemen in verband met het wettelijk of aanvullend pensioen, de cumul van pensioen met andere inkomsten en/of activiteiten
  • Vragen of problemen in verband met de kinderbijslag

Voor de werkgever

Wij verlenen advies en/of vertegenwoordigen u in geval van discussie over de onderwerping van uw medewerkers aan het sociaal statuut voor werknemers met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Wij bieden tevens concrete bijstand in geval van controle of verhoor door de inspectie Toezicht op de Sociale Wetten. Indien gewenst, komen wij ter plaatse en waken wij erover dat uw rechten worden gerespecteerd en uw belangen worden veilig gesteld.

Voor de zelfstandige

Zelfstandigen zijn onderworpen aan een specifiek sociaal statuut met eigen regels inzake aansluiting, bijdrageplicht, etc.

U kan bij ons terecht met al uw vragen inzake aangifte, onderwerping, bijdrageplicht, bijdragebetaling etc.

Op zoek naar een advocaat in het vakgebied sociale zekerheid?

De advocaten van Matthijs Peiffer staan voor je klaar!

Volg Matthijs Peiffer