Arbeidsrecht

Bij een arbeidsgeschil hebt u nood aan een expert.

Voor de medewerker

U kunt bij ons terecht met eender welk arbeidsrechtelijk probleem waarmee u als bediende of arbeider geconfronteerd wordt. Wij staan u met raad en daad bij en voeren indien nodig onderhandelingen en gerechtelijke procedures, zo onder meer inzake:

 • Totstandkoming, opmaak en wijziging van de arbeidsovereenkomst
 • Discriminatie en pesten op het werk
 • Ziekte en/of langdurige afwezigheid, arbeidsongeval, beroepsziekte etc.
 • Einde van de arbeidsovereenkomst, ontslag, opzegging, opzeggingstermijn, opzeggingsvergoeding, dading, vergoedingen einde dienst, beëindiging met wederzijds akkoord, overmacht, ontslag om dringende reden, ontslag beschermde werknemers, brugpensioen, etc.
 • Eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden, contractbreuk, etc.
 • Overuren en overloon
 • Arbeidsduur, deeltijdse arbeid, variabel werkrooster, flexibel werken, telewerk,thuiswerk etc.
 • Verloning: gewaarborgd loon, variabel loon, commissieregeling, bonus(plan), premies, firmawagen, extra-legale voordelen, groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijd- en ecocheques, vakantiegeld, feestdagenloon, etc.
 • Tijdskrediet, loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, educatief verlof, etc.
 • Uw rechten bij overdracht van onderneming, collectief ontslag, sluiting van onderneming, faillissement etc.
 • Statutaire of contractuele tewerkstelling in de publieke of semi-publieke sector

Voor de werkgever

U kunt bij ons terecht met eender welke arbeidsrechtelijke vraag waarmee u als werkgever geconfronteerd wordt. Wij adviseren u op een snelle en efficiënte wijze. Wij begeleiden u ook tijdens onderhandelingen en gerechtelijke procedures. Zo zorgen wij onder meer voor ondersteuning inzake:

 • Opmaak, nazicht of aanpassing van arbeidsovereenkomst, scholingsbeding, niet-concurrentiebeding, arbeidsreglement, ondernemings-CAO, carpolicy, internetpolicy, dading etc.
 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst: ontslag, opzegging, overmacht, ontslag om dringende reden, ontslag van beschermde werknemers, beëindiging met wederzijds akkoord, (on)geoorloofde eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden, outplacement etc.
 • Loonkwesties: loonoptimalisatie, functieclassificatie en barema’s, extra-legale voordelen, loonoverdracht en loonbeslag etc.
 • Arbeidsduur: variabele werkroosters, deeltijdse arbeid, flexibel werken, overwerk, overloon etc.
 • Welzijnswetgeving: medische controle, alcohol- en drugspreventie etc.
 • Het respecteren van de privacywetgeving op de werkvloer, o.m. bij gebruik van internet, e-mail, gsm en gps door de werknemers, plaatsen van camera’s en diefstaldetectiesystemen etc.
 • Klachten wegens pesten en/of discriminatie op het werk
 • Ziekte en/of langdurig afwezigheid van werknemers
 • Sociale verkiezingen
 • Bevoegdheden paritair comité, nationale en sectorale CAO’s, ondernemings CAO’s, etc.
 • Collectief ontslag, overdracht van onderneming, herstructurering etc.
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Op zoek naar een advocaat in het vakgebied arbeidsrecht?

De advocaten van Matthijs Peiffer staan voor je klaar!

Volg Matthijs Peiffer