Grondige wijzigingen in het sociaal recht op komst: een strenger Sociaal Strafwetboek

Gepubliceerd: 28/05/2024

Het Sociaal Strafwetboek (Soc.Sw.) omvat de inbreuken en strafbepalingen aangaande alle overtredingen op het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Het wetboek dateert reeds van 2011, aldus tijd voor een update.

Het voornaamste doel van de wijzigingen is om de sociale fraude doeltreffender te bestrijden.

Sociale dumping

Een eerste belangrijke stap voorwaarts is de implementering van een definitie van sociale dumping: “Een brede waaier aan opzettelijke misbruikpraktijken en de omzeiling van bestaande Europese en/of nationale wetgeving, met inbegrip van wetten en algemeen toepasselijke collectieve overeenkomsten, die oneerlijke concurrentie mogelijk maken door de arbeids- en werkingskosten op illegale wijze te minimaliseren, en resulteren in de schending van de rechten en de uitbuiting van werknemers.” Dankzij deze definitie zal sociale dumping veel concreter kunnen worden aangepakt.

Strengere straffen voor niveau 3 en 4

De inbreuken die in het Soc.Sw. zijn opgenomen, worden allemaal bestraft met een sanctie van niveau 1 t.e.m. 4. Een tweede belangrijke wijziging, is een verhoging van de straffen voor een aantal inbreuken.

De straffen van niveau 1 en 2 blijven ongewijzigd, de straffen van niveau 3 en 4 (met uitzondering van de gevangenisstraf dewelke hetzelfde blijft) worden aanzienlijk verhoogd. Zo zullen de administratieve en strafrechtelijke geldboeten van niveau 3 bijvoorbeeld worden verdubbeld.

Concreet:

Sanctieniveau Strafrechtelijke geldboete (EUR) Administratieve geldboete (EUR)
Voor Na Voor Na
Niveau 1 100 – 1.000 100 – 1.000
Niveau 2 400 – 4.000 400 – 4.000 200 – 2.000 200 – 2.000
Niveau 3 800 – 8.000 1.600 – 16.000 400 – 4.000 800 – 8.000
Niveau 4 4.800 – 48.000 4.800 – 56.000 2.400 – 24.000 2.400 – 28.000

Opzettelijke fraude

Daarenboven kan opzettelijk frauderen door de rechtbanken als een verzwarende factor worden beschouwd, die nog strengere straffen rechtvaardigt, eventueel gekoppeld aan een beroepsverbod, een exploitatieverbod of een tijdelijke sluiting van de onderneming.

Strengere straffen voor specifieke inbreuken

Voor bepaalde inbreuken voorziet het wetsontwerp in een strengere bestraffing, bijvoorbeeld voor de niet-betaling of laattijdige betaling van het loon, de niet-naleving van de regels over inhoudingen op het loon, de schending van regels voor kennisgeving en informatie in geval van collectief ontslag.

Daarnaast wordt de termijn van herhaling verlengd van 1 tot 3 jaar. Bijgevolg kan de maximale strafrechtelijke of administratieve geldboete verdubbeld worden.

Lichtere straffen voor specifieke inbreuken

Sancties voor bepaalde eerder administratieve inbreuken begaan door werkgevers die te goeder trouw handelen, zullen dan weer worden verlaagd. Bijvoorbeeld m.b.t. het bijhouden van contracten van werknemers die deeltijds tewerkgesteld zijn. De louter vergeetachtige werkgever zal aldus minder streng gestraft worden.

Inwerkingtreding

Op 8 mei 2024 keurde de Kamer het wetsontwerp van 26 maart 2024 houdende wijzigingen van het sociaal strafrecht goed.

De artikelen van het wetsontwerp zullen niet allemaal op hetzelfde moment in werking treden. De meeste bepalingen zullen in werking treden 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, doch voor sommige bepalingen is een specifieke inwerkingtredding bepaald, en voor sommige bepalingen dient de Koning alsnog een datum te bepalen.

De wet is echter nog niet gepubliceerd, zodat thans het oude Sociaal Strafwetboek nog van toepassing is.

Auteur:

Andere berichten