To bring Belgian legislation in line with European directives and case

Gepubliceerd: 31/03/2023

To bring Belgian legislation in line with European directives and case-law, a number of new rules on taking annual holidays will apply from 2024.

1. Samenloop wettelijke vakantie en ziekte

  1. In tegenstelling tot de huidige regeling, kan een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie vanaf 2024 deze verloren vakantiedagen later opnemen. De werknemer verliest deze vakantiedagen m.a.w. niet langer en zal voor de ziektedagen gewaarborgd loon ontvangen.De werknemer dient evenwel een aantal verplichtingen na te komen:
    • de werkgever inlichten over zijn ziekte gestart tijdens een vakantieperiode en zijn verblijfplaats meedelen;
    • het bewijs leveren van ziekte via een medisch attest en daarbij uitdrukkelijk vragen om de vakantiedagen later te kunnen opnemen (model van geneeskundig getuigschrift zal worden vastgesteld middels KB).
  2. Deze nieuwe regeling geldt tevens in volgende gevallen van samenloop met vakantie: arbeidsongeval en beroepsziekte; gewone ziekte of ongeval; moederschapsrust of vaderschapsverlof; geboorteverlof; adoptieverlof; profylactisch verlof; pleegzorgverlof; pleegouderverlof.In andere gevallen van arbeidsonderbreking, zoals bijvoorbeeld syndicale opdrachten, militaire verplichtingen of burgerplichten zonder behoud van loon, blijft het principe gelden dat de eerste ingetreden schorsingsgrond primeert. Indien deze afwezigheidsdagen zich aldus voordoen tijdens een vakantie, kan de werknemer deze vakantiedagen later niet meer opnemen.

2. Overdracht niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen

Vandaag geldt het principe dat wettelijke vakantie (de 4 weken vakantie per vakantiejaar) niet overgedragen mag worden naar een volgend vakantiejaar. De werknemer moet m.a.w. alle vakantiedagen waarop hij recht heeft in een bepaald vakantiejaar verplicht in dat jaar opnemen, anders gaan de niet-opgenomen vakantiedagen in principe verloren. Op dat moment betaalt de werkgever meestal de niet-genoten wettelijke vakantiedagen aan bedienden uit en behouden arbeiders hun volledig vakantiegeld ontvangen via de vakantiekas.

Hoewel dit uitgangspunt blijft bestaan, voorziet de wetgeving vanaf 2024 wel een belangrijke uitzondering.

Als op het einde van het vakantiejaar blijkt dat een werknemer onmogelijk zijn vakantie kan opnemen omwille van de hierboven opgesomde arbeidsonderbrekingen, dan moet de werkgever het recht verplicht overdragen gedurende maximum 24 maanden. De werknemer mag in dat geval de niet-opgenomen vakantiedagen aldus opnemen gedurende de volgende twee kalenderjaren.

3. Wanneer van toepassing?

Deze wijzigingen hebben nog geen impact op het lopende vakantiejaar 2023 aangezien ze pas voor het eerst van toepassing zijn vanaf het vakantiejaar 2024.

Werknemers die ziek worden tijdens hun jaarlijkse vakantie kunnen aldus pas vanaf 1 januari 2024 hun werkgever vragen deze vakantiedagen later op te nemen (indien voorwaarden vervuld zijn). Werkgevers kunnen pas eind 2024 voor het eerst geconfronteerd worden met een overdracht van wettelijke vakantiedagen naar volgende jaren.

Hoewel de wetgeving momenteel reeds op een aantal punten effectief werd aangepast, blijven er veel praktische onduidelijkheden. Zo blijft het tot op heden bijvoorbeeld wachten op het specifiek model van geneeskundig getuigschrift dat werknemers dienen te hanteren wanneer zij gebruik wensen te maken van hun recht op behoud van vakantiedagen.

Auteur:

Andere berichten