Met de vakantie in het verschiet: de geldende regels omtrent jobstudenten op een rij

Gepubliceerd: 27/06/2023

Jobstudent?

Elke persoon die ofwel 16 jaar oud is ofwel minstens 15 jaar oud is én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs reeds heeft gevolgd, kan aan de slag als jobstudent.

Naast de minimumleeftijd, moet de betrokkene als hoofdactiviteit studeren bij een middelbare school, hoge school of universiteit.
Studenten die afstuderen in juni of in de zomermaanden, kunnen als schoolverlater nog genieten van het statuut van jobstudent t.e.m. 30 september van hun afstudeerjaar.

Studentenovereenkomst

Studenten moeten steeds tewerkgesteld worden met een studentenovereenkomst, geregeld door artikel 120 ev. van de Arbeidsovereenkomstenwet.

De studentenovereenkomst is een contract van bepaalde duur (maximum 12 maanden) tussen een student en een werkgever waarbij de student zich verbindt arbeid te verrichten onder het gezag van de werkgever, in ruil voor loon.

Afhankelijk van de aard van het werk zal het – behoudens enkele uitzonderingen – in de regel gaan om een overeenkomst voor arbeiders of bedienden. Een studentenovereenkomst is aldus geen aparte overeenkomst, maar moet wel een aantal verplichte vermeldingen bevatten:

Identiteit, geboortedatum, woonplaats van partijen; datum begin en einde van de overeenkomst; plaats van de uitvoering van de overeenkomst; functiebeschrijving; arbeidsduur per dag en per week; toepasselijkheid van de loonbeschermingswet; tijdstip waarop het loon wordt uitbetaald;

Deze verplichte vermeldingen zijn verregaander dan bij gewone arbeidsovereenkomsten, daar deze laatste zelfs mondeling kunnen worden afgesloten. Studenten kunnen aldus niet gewoon een standaard modelovereenkomst worden voorgeschoteld.

De student dient Dimona gemeld te worden bij de RSZ, dient een kopie van het arbeidsreglement te hebben ontvangen en moet gedekt zijn door de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever.

Een student mag maximum 600 uur per kalenderjaar als jobstudent werken om te kunnen genieten van de verminderde sociale bijdragen. (zie infra) Wanneer de student meer dan 600 uren per kalenderjaar werkt, dienen de normale sociale bijdragen te worden betaald, en kan de student zijn of haar recht op kinderbijslag verliezen.

Voordelen studentenovereenkomst

Bij een studentenovereenkomst moeten er – zowel door de werkgever als door de student - minder sociale bijdragen worden betaald dan wanneer iemand in loondienst werkt. Er is desgevallend slechts een solidariteitsbijdrage verschuldigd door de student gelijk aan 2,71% van het brutoloon in plaats van de gebruikelijke 13,07%. De werkgever moet een solidariteitsbijdrage betalen gelijk aan 5,42% en hoeft geen bedrijfsvoorheffing in te houden.

Daarnaast hoeft een student geen belastingen te betalen op zijn inkomsten als jobstudent, zolang de student op jaarbasis niet meer verdient dan 13.242,86 EUR bruto, na afhouding van de sociale bijdragen. Wanneer de student meer verdient dan het vooropgestelde bedrag, kan het zijn dat zijn of haar ouders meer belastingen moeten betalen. De student zelf moet aldus geen belastingen betalen, doch moet wel steeds een belastingbrief invullen.

Zowel de student als de werkgever genieten aldus een aanzienlijk fiscaal voordeel.

Bijzonderheden

  • De eerste drie arbeidsdagen van de studentenovereenkomst worden altijd als proeftijd beschouwd, zelfs als er geen proefbeding werd opgenomen. Zowel de student als de werkgever kunnen tijdens deze 3 dagen de studentenovereenkomst beëindigen, zonder opzegtermijn of vergoeding.
  • Na de proefperiode kan elke partij de studentenovereenkomst beëindigen met een korte opzegtermijn:
    Wanneer de student nog geen maand in dienst is en de overeenkomst zelf wenst te beëindigen, dient de student een opzegperiode gelijk aan 1 dag in acht te nemen. Wanneer de werkgever wenst te beëindigen, dient er een opzegperiode gelijk aan 3 dagen in acht te worden genomen.
    Wanneer de student langer dan een maand in dienst is en de overeenkomst zelf wenst te beëindigen, dient de student een opzegperiode gelijk aan 3 dagen in acht te nemen. Wanneer de werkgever wenst te beëindigen, dient er een opzegperiode gelijk aan 7 dagen in acht te worden genomen.
  • Studenten jonger dan 18 jaar mogen in principe niet meer dan 8 uur per dag en 38 uur per week werken. Ze mogen evenmin overuren presteren.
  • Studenten jonger dan 18 jaar mogen in principe niet werken op zondagen of feestdagen, met uitzondering van specifieke sectoren zoals bakkerijen, horeca en warenhuizen.
  • Studenten jonger dan 18 jaar mogen in principe niet werken tussen 20h ’s avonds en 6h ’s morgens. Ook hier gelden bepaalde uitzonderingen zoals bijvoorbeeld voor horeca of ziekenhuizen. ’s Nachts werken in bijvoorbeeld een nachtwinkel of benzinestation is geen uitzondering en aldus niet toegestaan.
  • De student kan zelf nakijken hoeveel dagen en uren hij of zij reeds gewerkt heeft via het online platform Student@work

Indien u specifiekere vragen heeft m.b.t. de studentenovereenkomst, kan u steeds ons kantoor contacteren.

Auteur:

Andere berichten