Vanaf 1 september 2023 gelden nieuwe regels voor de invordering van schulden van de consument

Gepubliceerd: 26/05/2023

Op 23 mei 2023 werd de wet houdende de invoering van boek XIX Wetboek Economisch Recht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit boek XIX WER handelt over de schulden van de consument en regelt de minnelijke invordering van schulden bij betalingsachterstand.

De nieuwe wetgeving legt enkele nieuwigheden op, de bijzonderste:

 • Bij een laattijdige betaling moet een eerste herinnering aan de consument voortaan steeds gratis worden verstuurd. De herinnering vermeldt dat het gaat om een ‘eerste herinnering’ en welke mogelijke schadebedingen verschuldigd zijn bij niet betaling binnen de vooropgestelde termijn. Er mogen in deze fase echter nog geen kosten worden aangerekend. Een onderneming kan zich niet vrijstellen van deze verplichting a.h.v. haar algemene voorwaarden.
 • De consument moet na de herinnering voortaan minstens 14 kalenderdagen de tijd krijgen om de schuld alsnog te voldoen.
  Wanneer de herinnering via aangetekende post gebeurt, gaat de wachttermijn van 14 dagen in op de derde werkdag na verzending.
  Wanner de herinnering per e-mail wordt verzonden, gaat de wachttermijn van 14 dagen in op de dag na de verzending.
 • De interestvoet mag voortaan niet hoger liggen dan deze van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties (voorlopig vastgelegd op 10,5%).
 • Er wordt een maximumplafond ingesteld voor zgn. schadebedingen, omdat deze thans vaak niet in verhouding staan met de geleden schade. De plafonds worden bepaald in functie van het verschuldigde saldo:
  • Factuurbedrag is lager of gelijk aan 150,00 EUR: max. 20,00 EUR
  • Factuurbedrag tussen 150,01 EUR – 500,00 EUR: 30,00 EUR
   Vermeerderd met 10% op de schijf tussen 150,01 en 500 EUR
  • Factuurbedrag meer dan 500,01 EUR: 65,00 EUR
   Vermeerderd met 5% op de schijf boven 500,01 EUR met een maximum bedrag gelijk aan 2.000,00 EUR

Ter informatie, boek XIX WER is enkel van toepassing op consumenten. In B2B relaties blijft de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing.

Boek XIX WER zal in werking treden op de eerste dag van de vierde maand die volgt op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, aldus op 1 september 2023 en zal gelden voor alle betalingsachterstanden ontstaan na de inwerkingtreding van deze wet.

Aldus dringend tijd voor ondernemingen om hun algemene voorwaarden in B2C verhoudingen onder de loep te nemen!

Auteur:

Andere berichten